Archive for Tag: hifuข้อดี

ยกกระชับ ปรับหน้าเรียว แบบไม่ต้องใช้เข็ม HIFU

    SUPER V Lift (HIFU) คืออะไร ตอบ คือ เทคโนโลยีล่าสุด