ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา “ชาเมอร์คลินิก” ได้เปิดให้บริการด้านความงาม ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ทางชาเมอร์คลินิกอยากให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เราจึงจัดตั้ง โครงการ “CHARMER SHARING” ขึ้นมา

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ “Charmer sharing”

  1.1 เพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาเมอร์คลินิก กับลูกค้า

  1.2 เพื่อเป็นสื่อกลางในการร่วมกันทำความดี ระหว่างชาเมอร์คลินิก กับลูกค้า

  1.3 เพื่อแสดงการตอบแทนสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

  1.4 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนสตรี, คนในสังคมผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 2. รายละเอียดโครงการ “CHARMER SHARING”

  2.1 ชาเมอร์คลินิกชวนรวมพลังทำความดี ทุกยอดการใช้บริการที่ชาเมอร์คลินิก แบ่งปัน 10 บาท ให้ 2 มูลนิธิ โดยลูกค้าสามารถเลือกบริจาคได้ด้วยตัวของ ท่านเอง ได้แก่

  2.1 .1 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (ช่วยเหลือสตรี เด็กผู้ยากไร้)

  2.1 .2 ทำบุญสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา (ช่วยเหลือ ประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย และยากไร้)

  2.2 การร่วมกิจกรรม : ซึ่งเมื่อลูกค้าใช้บริการที่ชาเมอร์คลินิก 1 ท่านจะได้รับ เหรียญ 1 chip = 10 บาท โดยเหรียญสีฟ้า เป็นตัวแทน สมาคมส่งเสริม สถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรม หมื่นสุทธนารีนาถ และ เหรียญสีขาว เป็นตัวแทน มูลนิธิโรงพยาบาลวัดสมาน รัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา ให้ลูกค้าเลือกหย่อนเหรียญสีใด ก็ได้ 1 chip เท่านั้น เพื่อบริจาค 10 บาท ให้มูลนิธินั้น ๆ ที่ท่านสนใจร่วมทำบุญ ลงในกล่องบริจาค ที่ตั้งหน้าสาขา

  2.3 ระยะเวลาดำเนินงาน : เริ่มโครงการ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค.62 รวบรวมเงินบริจาค มอบ ให้มูลนิธินั้นๆ ช่วงเดือน ม.ค.2563 เป็นของขวัญปีใหม่ (Gift festival)